Home

  Algemene voorwaarden

  Dental Matching en
  John van Nunen.nl
  KvK- nummer
  66924081

  Artikel 1: Algemeen
  a. De Eenmanszaak Dental Matching, gevestigd te Kortgene en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is of wordt gegund om als gebruiker deze algemene voorwaarden in een Overeenkomst te gebruiken, zullen hierna worden genoemd “Van Nunen”;
  b. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (”de Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen (“de Overeenkomst”) waarbij Van Nunen diensten aan een (rechts)persoon of vennootschap (“Cliënt”) aanbiedt en/of goederen aan hen levert.
  c. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  d. Van Nunen is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging treedt in werking op de aangegeven datum, doch nooit eerder dan één maand na bekendmaking daarvan.
  e. Als de Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
  f. Als enig onderdeel van de Algemene Voorwaarden nietig zou zijn of rechtsgeldig vernietigd zou worden of anderszins niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht en zijn Partijen gebonden zich in te spannen in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zo veel als mogelijk benadert.
  g. Van Nunen en Cliënt zullen tevens individueel als “Partij” resp. gezamenlijk als “Partijen” worden aangeduid.

  Artikel 2: Aanbod en aanvaarding
  a. Alle aanbiedingen van Van Nunen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  b. Een Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van het aanbod van Van Nunen of wanneer Van Nunen met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Deze bevestiging is gebaseerd op de tot dat moment door Cliënt aan Van Nunen verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  c. Van Nunen is gerechtigd de in de opdrachtbevestiging genoemde specificaties te wijzigen of goederen af te leveren die in geringe mate daarvan afwijken, met dien verstande dat Van Nunen Cliënt daarvan dan vooraf in kennis zal stellen.
  d. Als partijen langs elektronische weg contracteren, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Van Nunen de opdrachtbevestiging compleet heeft ontvangen en zij de identiteit van Cliënt heeft geverifieerd.
  e. Na aanvaarding van het aanbod door Cliënt is herroeping door Van Nunen mogelijk. Een herroeping door Van Nunen gedaan binnen zeven dagen na aanvaarding door Cliënt, geldt tussen partijen als ‘onverwijld’ in de zin van artikel 6:219 lid 2 BW.
  d. Als een offerte niet leidt tot een Overeenkomst dient Cliënt binnen 14 dagen na ontvangst de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen direct te vernietigen.

  Artikel 3: Inhoud van de Overeenkomst
  a. De Overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van Partijen.
  b. Wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
  c. Als een wijziging uitstel van de uitvoering van een Overeenkomst inhoudt, zal Cliënt Van Nunen alle reeds gemaakte kosten alsmede het onderhanden werk en de reeds gereserveerde capaciteit en uren van medewerkers, tegen gangbare tarieven betalen.

  Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst; algemeen
  a. Van Nunen heeft het recht om werkzaamheden voortvloeiend uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
  b. Elke opdracht wordt door Van Nunen aanvaard als een inspanningsverbintenis, ongeacht de woordkeuze in de opdracht of Overeenkomst, tenzij en voor zover in de Overeenkomst Van Nunen uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en dat resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.
  c. De uitvoering door Van Nunen van een Overeenkomst geschiedt op basis van de op het moment van het sluiten van de betreffende Overeenkomst geldende omstandigheden en wetgeving en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, in acht nemende de door die derden aan Van Nunen verstrekte gegevens.

  Artikel 5: Medewerking en verantwoordelijkheid van Cliënt
  a. Van Cliënt wordt medewerking verwacht bij de uitvoering van de Overeenkomst. Deze medewerking bestaat in ieder geval uit het tijdig en op de gewenste wijze ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden en bestaat ook uit het ter beschikking stellen van medewerkers van de eigen organisatie van Cliënt, die bij de uitvoering van de opdracht betrokken (zullen) zijn.
  b. Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking stelt, moeten deze voldoen aan de noodzakelijke specificaties.
  c. Cliënt is gehouden Van Nunen onverwijld te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn.
  d. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Van Nunen ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
  e. Als voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Van Nunen staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Van Nunen gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en mag hij de daardoor ontstane kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. f. Als Van Nunen door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden of terbeschikkingstelling van medewerkers extra tijd moet besteden aan de uitvoering van de opdracht, kan hij deze extra tijd aan Cliënt in rekening brengen. Cliënt is verplicht deze kosten te voldoen.
  g. Cliënt zal aan medewerkers van Van Nunen, die ter plaatse van Cliënt werkzaamheden verrichten, kosteloos alle noodzakelijk en redelijkerwijze te vragen faciliteiten ter beschikking stellen, zoals een werkplek, de benodigde materialen, computerapparatuur en communicatiefaciliteiten.
  h. Cliënt zal voldoende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat Van Nunen en/of haar werknemers geen schade zullen lijden, onder meer door ervoor te zorgen dat de werkruimte en faciliteiten veilig zijn en zullen voldoen aan alle wettelijke en overige geldende vereisten met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart Van Nunen voor eventuele aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Van Nunen op grond van artikel 7:658 lid 1 en 7:611 BW, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van Cliënt of als gevolg van het niet voldoen door Cliënt aan zijn verplichtingen als genoemd in dit artikel.

  Artikel 6: Facturatie, prijs en betaling
  a. Prijzen worden vermeld zonder omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  b. Van Nunen heeft het te allen tijde recht om elke verandering van de factoren die op de prijs van Van Nunen van invloed zijn, waaronder wet- en regelgeving, aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven, overige heffingen of belastingen en verhoging van het prijsindexcijfer van het CPB, door te berekenen aan Cliënt.
  c. Overschrijdingen van een offerte als gevolg van de verkoopcondities van leveranciers en andere door Van Nunen ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als bedoelde verkoopcondities niet apart in een offerte zijn opgenomen.
  d. Van overheidswege opgelegde maatregelen en gewijzigde regelgeving, die van invloed zijn op de prijsvorming, kunnen door Van Nunen aan Cliënt worden doorbelast.
  e. Door Van Nunen verzonden facturen dienen door Cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Van Nunen is gerechtigd een voorschot voor haar werkzaamheden in rekening brengen.
  f. Cliënt zal betalingen verrichten zonder beroep op opschorting of verrekening.
  g. Door het enkele verstrijken van voornoemde betalingstermijn of door het niet tijdig stellen van een deugdelijke zekerheid na een verzoek van Van Nunen daartoe is Cliënt in verzuim. Vanaf dat moment zijn alle vorderingen van Van Nunen op Cliënt, inclusief de wettelijke handelsrente daarover uit hoofde van de betreffende Overeenkomst en eventueel daarmee samenhangende overeenkomsten, onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 7: Vergoeding van rente en kosten van incasso of invordering
  a. Als Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Cliënt, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
  b. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Van Nunen met betrekking tot de invordering van het aan Van Nunen verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van Cliënt. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Van Nunen gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is Cliënt gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,--, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten.

  Artikel 8: Voorbehoud van eigendom en retentie
  a. De eigendom van alle geleverde of af te leveren goederen blijft bij Van Nunen en gaat eerst over, wanneer Cliënt de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Van Nunen ten behoeve van Cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan.

  1. Zolang Cliënt de in het vorig artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is Cliënt niet gerechtigd om geleverde goederen in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
   c. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij Cliënt, doch onder een derde worden opgeslagen, zal Cliënt deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor Van Nunen houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van Van Nunen tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.
   d. Cliënt is gehouden de goederen, waarvan Van Nunen (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door Cliënt op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan Van Nunen te worden overgedragen.
   e. Van Nunen heeft het recht hetzij de goederen onder zich te nemen c.q. te houden, totdat Cliënt het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het aan Van Nunen totaal verschuldigde.
   f. Indien Cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Van Nunen tekort schiet of Van Nunen goede grond heeft te vrezen dat Cliënt in die verplichtingen zal tekort schieten, is Van Nunen zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Cliënt machtigt reeds nu voor alsdan Van Nunen om de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden en deze goederen ook feitelijk terug te nemen. Na terugneming zal Cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
   g. Van Nunen kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde goederen, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-) resultaten van de dienstverlening van Van Nunen onder zich houden,

  ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Cliënt alle aan Van Nunen verschuldigde bedragen betaald heeft.

  Artikel 9: Leveringstermijnen
  Alle door Van Nunen genoemde (leverings-)termijnen zijn indicatief en voor Van Nunen niet bindend. In ieder geval is Van Nunen niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Van Nunen dat aan Cliënt melden.

  Artikel 10: Overgang risico bij verlies of beschadiging
  Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

  Artikel 11: Rechten van intellectuele of industriële eigendom; beveiliging
  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen, e.e.a. in de breedste zin des woords, berusten uitsluitend bij Van Nunen of diens licentiegevers. Cliënt is niet gerechtigd deze te verveelvoudigen of daarvan kopieën te vervaardigen. Het zelfde geldt voor rechten van intellectuele of industriële eigendom, die zijn ontstaan bij uitvoering van de Overeenkomst ongeacht waarop deze betrekking hebben. Deze berusten uitsluitend bij Van Nunen of haar licentiegevers of toeleveranciers.

  1. Ingeval Cliënt Van Nunen gegevens en materiaal aanlevert waarop auteursrechten, portretrechten of andere (aanverwante) rechten van intellectuele en industriële eigendom van derden rusten, vrijwaart Cliënt Van Nunen voor alle mogelijke aanspraken van derden.

  Artikel 12: Reclames
  Reclames over facturen dienen schriftelijk bij Van Nunen te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen.

  Artikel 13: Opzegging en ontbinding van een Overeenkomst
  Van Nunen is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel, naar eigen keuze, de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien: 1. Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard. 2. Cliënt surseance van betaling aanvraagt. 3. Cliënt overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf dan wel beslag onder dienst activa wordt gelegd; 4. Cliënt onder curatele wordt gesteld of verlijdt. 5. Cliënt jegens Van Nunen niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst.

  1. Van Nunen is in de in artikel 13.a genoemde gevallen gerechtigd om het door Cliënt aan Van Nunen verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.
  2. Cliënt is verplicht om Van Nunen onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 13.a voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 13.a sub 3. voordoet, is Cliënt van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Van Nunen direct opeisbaar.

  Artikel 14: Aansprakelijkheid
  Van Nunen is, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en milieuschade en personele schade, winstderving, stagnatieschade, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op Cliënt, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Van Nunen geleverde goederen en/of diensten, van welke aard dan ook, direct of indirect, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeel/ derden die Van Nunen bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.

  1. De aansprakelijkheid van Van Nunen, uit welken hoofde dan ook ontstaan, is in elk geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Van Nunen, verminderd met een eventueel eigen risico. Tot enige verdere vergoeding van meer schade is Van Nunen nimmer gehouden.
  2. Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 5.000, --.
  3. Cliënt vrijwaart Van Nunen voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens Van Nunen geldend mochten maken ter zake van evt. schade die verder gaat dan de aansprakelijkheid die de cliënt jegens Van Nunen kan doen gelden.
  4. In geval van levering van goederen door Van Nunen die hij bij derden heeft ingekocht, verstrekt Van Nunen op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leverancier daadwerkelijk verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die Van Nunen van haar leveranciers daadwerkelijk heeft ontvangen.
  5. Van Nunen is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Van Nunen door of vanwege Cliënt zijn verstrekt of voorgeschreven. Cliënt is gehouden Van Nunen voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.
  6. Indien Van Nunen desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Van Nunen het recht van regres op Cliënt. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Van Nunen te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

  Artikel 15: Overmacht
  Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Van Nunen verhinderen en die niet aan Van Nunen zijn toe te rekenen.

  1. Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, terrorisme, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, natuurrampen en andere van buiten komende onheilen, brand, waterschade, stagnatie of vertraging in de aanvoer van goederen, gebrek aan scheepsruimte, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Van Nunen, stagnatie.
  2. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Van Nunen die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van Cliënt te beperken.
  3. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Van Nunen opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Van Nunen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.
  4. Indien Van Nunen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Cliënt gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

  Artikel 16: Geheimhouding
  Elk der Partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is aangeduid.

  Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Van Nunen is Nederlands recht van toepassing.

  1. Geschillen welke mochten ontstaan tussen Van Nunen en Cliënt dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.